Informácie pre spotrebiteľa

Obchodné podmienky

Informácie pre spotrebiteľa

Firma Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE so sídlom Mierova 1089/14, 064 01 Stara Lubovna
ICO: 43187641 IC DPH: SK1033611953 , zapísaná pod Číslom živn.registra: 710-5240, okresný
úrad Stará Ľubovňa (ďalej len “Kristián Kaleta.” alebo “predávajúci”) je zameraná na predaj a
servis výpočtovej techniky, uvedenej v katalógu predávajúceho, ktorý je zverejnený na webovej
stránke najcomp.sk (ďalej len ako „tovar“), ktorý ponúka na predaj zákazníkom prostredníctvom
internetového obchodu. Kúpna zmluva, predmetom ktorej je predaj tovaru prostredníctvom
internetového obchodu, sa medzi zákazníkom a spoločnosťou Kristián Kaleta . uzatvára potvrdením
elektronickej objednávky zákazníka zo strany spoločnosti Kristián Kaleta. Súčasťou každej zmluvy
sú Všeobecné predajné podmienky (ďalej len „VPP“), ktoré sú zverejnené na webovej stránke
najcomp.sk a ktoré sú pre zákazníka záväzné.
Cena tovaru je zverejnená na webovej stránke najcomp.sk položkovito pre každý tovar ponúkaný
prostredníctvom internetového obchodu. Cena tovaru je uvedená vrátane DPH. K cene tovaru bude
predávajúci účtovať náklady na dopravu (ďalej len „cena“). Výška nákladov na dopravu je uvedená
na webovej stránke mbtech.sk. Takto určenú cenu uhradí zákazník pri prevzatí tovaru.
Predávajúci dodá kupujúcemu tovar spravidla do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky
kupujúceho, ak sa tovar objednaný kupujúcim nachádza na sklade predávajúceho. Ak predávajúci
nemá tovar objednaný kupujúcim v čase ich objednania na sklade, oznámi predávajúci kupujúcemu
lehotu, v ktorej bude tovar kupujúcemu dodaný. Ak tovar nie je možné dodať kupujúcemu v lehote
7 pracovných dní od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim, predávajúci o tejto
skutočnosti informuje kupujúceho. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru podľa
predchádzajúcej vety je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť alebo je oprávnený dohodnúť sa s
predávajúcim na novom dodaní tovaru. Kupujúci je oprávnený využiť u predávajúceho službu
expresného dodania tovaru do 24 hodín od potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim, ktorá
je spoplatnená v zmysle cenníka predávajúceho, platného v čase potvrdenia objednávky kupujúceho
predávajúcim. Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním tovaru kupujúcemu a kupujúci
neodstúpi od zmluvy, je oprávnený predávajúceho požiadať o využitie expres dodania tovaru. V
prípade podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený doručiť kupujúcemu tovar expresnou
službou na vlastné náklady. Dodanie tovaru je zo strany predávajúceho splnené:
odovzdaním tovaru kupujúcemu v mieste dodania, ak prepravu tovaru obstaráva
predávajúci,odovzdaním tovaru prvému dopravcovi určenému kupujúcim na prepravu alebo
odoslaním tovaru kupujúcemu,umožnením kupujúcemu nakladať s tovarom v priestoroch
predávajúceho v otváracích hodinách predávajúceho.
Firma Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE poskytuje svojim zákazníkom zákonnú záručnú dobu na
dodaný tovar v trvaní dvoch (2) rokov. Reklamáciu dodaného tovaru, je zákazník oprávnený
uplatniť priamo u spoločnosti Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE , a to osobne, písomne alebo emailom
na kontaktné adresy uvedené v závere tejto listiny a uvedené na stránke najcomp.sk.
Reklamáciu tovaru spoločnosť Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE . vybaví bez zbytočného
odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a to v súlade s platnými právnymi
predpismi a reklamačným poriadkom zverejneným webovej stránke najcomp.sk. Ak je predmetom
reklamácie vada tovaru, ktorú je možné odstrániť, zákazník je oprávnený (i) požadovať odstránenie
vady na tovare alebo (ii) požadovať výmenu tovaru, resp. jeho vadnú časť za bezvadnú. Ak je
predmetom reklamácie vada tovaru, ktorú nie je možné odstrániť, je zákazník oprávnený (i)
požadovať výmenu tovaru alebo (ii) odstúpiť od zmluvy alebo (iii) požadovať primeranú zľavu z
ceny. Podrobnosti o zodpovednosti .Firma Kristián Kaleta - EL-COMP TRADEza vady tovaru
upravuje § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a reklamačný poriadok Firmy
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE Podmienky pre poskytnutie záruky Firmou Kristián Kaleta -
EL-COMP TRADE .. upravuje reklamačný poriadok. Firma Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE.
nezodpovedá za vady na tovare, ktoré boli spôsobené najmä nevhodnou manipuláciou s tovarom
ako aj nesprávnym uskladnením tovaru zákazníkom, bližšie uvedenými vo VPP. Zákazník môže
svoje podnety a sťažnosti vo vzťahu k zmluve so Firmou Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE.
uplatniť na príslušnom inšpektoráte Slovenskej obchodnej inšpekcie, www.soi.sk.
V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,
má kupujúci právo od kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14
kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj pred
začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na odstúpenie od zmluvy je kupujúci oprávnený
použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytol predávajúci a ktorý je dostupný na
internetovej stránke predávajúceho najcomp.sk. Odstúpením od zmluvy vzniká kupujúcemu
povinnosť vrátiť predávajúcemu tovar a predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu cenu za tovar.
Vrátený tovar nesmie byť použitý ani poškodený, mal by byť v pôvodnom obale ak je to možné a
pri jeho vrátení je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru. Náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu hradí v plnej výške kupujúci.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. do momentu splnenia všetkých povinností zmluvných strán
vyplývajúcich zo zmluvy a VPP.

Login

Zlý email alebo heslo

Triedy a označenia produktov

Technický stav všetkých nami predávaných produktov je 100%. Pre všetky nami predávané produkty platí plná záruka ako na nové produkty.

Rozdelenie batérií Refurbished notebookov do tried na základe testovania špeciálnym záťažovým testom:

NB

nová batéria    (** Záruka na kapacitu 12 mesiacov)

VD

70 - a viac min.  (*   Záruka na kapacitu 90 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

DB

30 - 70min.    (*   Záruka na kapacitu 60 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

SB

15 - 30min.    (*   Záruka na kapacitu 30 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

BB

(v notebooku je baterka ale je zlá  -  nefunkčná)

Rozdelenie Refurbished notebookov do kozmetických tried:

A- Trieda

Najpredávanejšia trieda, garancia dobrého vzhľadu. Minimálne kozmetické vady (drobný škrabanec na plaste,...) Ekvivalentné niekoľko-týždňovému použitiu. Displej je v 100% stave, ako nový.

B+ Trieda

Displej notebooku v 100% stave, avšak notebook vykazuje väčšie stopy predošlého zaobchádzania a kozmetické vady sú viditeľnejšie. Hardware 100% stav.

B Trieda

Viac viditeľné kozmetické vady na plastoch a displeji. Zariadenie je samozrejme 100% funkčné a vady nemajú vplyv na technický stav produktu. Detailné fotky produktov nájdete v Galérii, kde si vyhovujúci kus môžete rovno objednať.

Rozdelenie Refurbished monitorov do kozmetických tried:

A Trieda

Displej 100% stav, viditeľné známky používania možu byť len na plastoch.

A- Trieda

Minimálne kozmetické vady na displeji ktoré pri bežnej práci tažko identifikovať (vadný pixel, škrabanček), známky používania povolené aj na plastoch.

B+ Trieda

Väčšie kozmetické vady na displeji (napríklad väčší škrabanec, viac vadných bodov, vačší fľak) avšak neprekážajú pri práci a sú plne použitelné

B Trieda

Značné poškodenia displeja, plastov, napríklad pixelové pásy, veľké škrabance a podobne. Využitelné na menej používaných miestach, napríklad k serverom atd. Veľké cenové zvýhodnenie. V Galérii daného kusu nájdete detailné fotky ako aj možnosť objednať.

Rozdelenie Refurbished all in one do kozmetických tried:

A Trieda

Display 100% stav, minimálne kozmetické vady.

A- Trieda

Minimálne viditeľné drobné vady na pohľadovej časti. Väčšie kozmetické vady prípustné nepohľadových strán (vzadu, zboku).

B+ Trieda

Menšie kozmetické vady aj na displaji (neprekážajú pri práci ) viditeľnejšie kozmetické vady aj na pohľadových stranách.

B Trieda

Väčšie kozmetické vady na displaji (neprekážajú pri práci ), poškodenia plastov môžu byť väčšie (prasknuté, odlomené), vysoké cenové zvýhodnenie! V Galérii daného kusu nájdete detailné fotky ako aj možnosť objednať.

Rozdelenie Renew produktov:

G GOLD

tovar v 100% stave. Žiadne známky použitia v originálnom balení.

S SILVER

tovar v 100% stave, bez viditeľnejších stôp akéhokoľvek zaobchádzania, chýba len pôvodný obal. Plná záruka ako na nové.

B BRONZE

môže obsahovať jemné, málo viditeľné škrabance, vzniknuté pri remarketed procese, prípadne výrobné vady na šasi ntb. Cenové zvýhodnenie. Plná záruka ako na nové.

B- BRONZE-

Viditeľné známky používania, väčší počet škrabancov / rýh. Škrabance na displeji, bez fľakov. Informujte sa o stave u obchodníkov. Najväčšie cenové zvýhodnenie. Záruka ako na nové. Foto na  vyžiadanie u obchodníka.

Reklamačné podmienky

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo technické chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.