Všeobecné predajné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné predajné podmienky

Všeobecné ustanovenie
Obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim, ktorým je
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE so sídlom Mierova 1089/14, 064 01 Stara Lubovna , na
strane jednej a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s
právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa
vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky
zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z.z. o
elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ
riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v
platnom znení.
Vymedzenie pojmov
Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy zmluvy koná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania alebo osoba konajúca v jej mene alebo na
jej účet.
Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci
predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Kupujúci - podnikateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej
zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Objednávka
Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke
alebo v priestoroch prevádzkarne predávajúceho. Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej
ponuky uverejnenej na internetovej stránke alebo v priestoroch prevádzkarne predávajúceho a svoj
výber, ktorý potvrdí osobne, telefonicky, písomne alebo mailom je považovaný za záväznú
objednávku. Pri elektronických objednávkach vytvorených cez internetovú stránku, tento výber
potvrdí kliknutím na tlačidlo "Vložiť do košíka". Po ukončení nakupovania zvolí zákazník "Košík",
skontroluje jeho obsah, vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa,
email, spôsob platby apod.). Prijatie takto uskutočnenej objednávky predávajúci bezodkladne
potvrdí na zadaný email kupujúceho. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a
súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Kupujúci môže zrušiť objednávku bez akejkoľvek
sankcie na základe oznámenia predávajúcemu do 2 hodín od potvrdenia objednávky.
Ceny
Ceny jednotlivých produktov sú pre spotrebiteľa uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a
všetkých ostatných daní. Ceny jednotlivých produktov určených výhradne pre podnikateľa môžu
byť uvádzané bez dane z pridanej hodnoty (DPH), o čom je kupujúci informovaný. Všetky akciové
ceny platia do vypredania zásob alebo do ukončenia akcie. Konečná cena pri elektronických
objednávkach je uvádzaná tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade
všetkých ostatných daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie výrobku alebo služby
zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.
Dodacie podmienky
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností
predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 10 pracovných dní od záväzného
potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s
kupujúcim (telefonicky alebo emailom). V prípade, ak kupujúci nebude súhlasiť s predĺžením doby
dodania, má nárok na odstúpenie od zmluvy bez akejkoľvek sankcie. Pre spotrebiteľa je možný
výhradne osobný odber objednaného tovaru počas pracovnej doby. Odberným miestom je
prevádzkareň dodávateľa na adrese Mierova 1089/14, 064 01 Stara Lubovna . Pre podnikateľa je
možné dohodnúť doručenie dodávateľom na vopred dohodnutú adresu osobne alebo
prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo Slovenskou poštou.
Platobné podmienky
Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, buď:
platbu v hotovosti
prevodom na účet
na dobierku v prípade doručenia tovaru prepravnou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou
Uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú zaplatením kúpnej ceny alebo prevzatím tovaru. Ak
kupujúci nezaplatí kúpnu cenu a ani neprevezme objednaný tovar, je povinný zaplatiť
predávajúcemu všetky oprávnené a preukázané náklady vzniknuté s vybavením a stornovaním
objednávky. Dokladom o zaplatení kúpnej ceny a prevzatí tovaru je doklad z elektronickej
registračnej pokladnice alebo faktúra.
Záruka
Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je
na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí
sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný
poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto
záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (obchodné
meno a sídlo), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na
uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku
presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom
liste.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Ak kupujúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar alebo poskytnutú službu prevzal a neuhradil
kúpnu cenu v lehote splatnosti, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať od
kupujúceho vrátenie tovaru a všetkých oprávnených nákladov a škôd súvisiacich s odstúpením od
zmluvy. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu
poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu
zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 15 dňovej lehote
bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu
nedohodnú inak. Kupujúci je oprávnený od zmlvy odstúpiť len zo zákonom stanovených dôvodov.
Spotrebiteľ nie je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia
tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, nakoľko sa nejedná o zmluvu uzavretú
na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Login

Zlý email alebo heslo

Triedy a označenia produktov

Technický stav všetkých nami predávaných produktov je 100%. Pre všetky nami predávané produkty platí plná záruka ako na nové produkty.

Rozdelenie batérií Refurbished notebookov do tried na základe testovania špeciálnym záťažovým testom:

NB

nová batéria    (** Záruka na kapacitu 12 mesiacov)

VD

70 - a viac min.  (*   Záruka na kapacitu 90 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

DB

30 - 70min.    (*   Záruka na kapacitu 60 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

SB

15 - 30min.    (*   Záruka na kapacitu 30 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

BB

(v notebooku je baterka ale je zlá  -  nefunkčná)

Rozdelenie Refurbished notebookov do kozmetických tried:

A- Trieda

Najpredávanejšia trieda, garancia dobrého vzhľadu. Minimálne kozmetické vady (drobný škrabanec na plaste,...) Ekvivalentné niekoľko-týždňovému použitiu. Displej je v 100% stave, ako nový.

B+ Trieda

Displej notebooku v 100% stave, avšak notebook vykazuje väčšie stopy predošlého zaobchádzania a kozmetické vady sú viditeľnejšie. Hardware 100% stav.

B Trieda

Viac viditeľné kozmetické vady na plastoch a displeji. Zariadenie je samozrejme 100% funkčné a vady nemajú vplyv na technický stav produktu. Detailné fotky produktov nájdete v Galérii, kde si vyhovujúci kus môžete rovno objednať.

Rozdelenie Refurbished monitorov do kozmetických tried:

A Trieda

Displej 100% stav, viditeľné známky používania možu byť len na plastoch.

A- Trieda

Minimálne kozmetické vady na displeji ktoré pri bežnej práci tažko identifikovať (vadný pixel, škrabanček), známky používania povolené aj na plastoch.

B+ Trieda

Väčšie kozmetické vady na displeji (napríklad väčší škrabanec, viac vadných bodov, vačší fľak) avšak neprekážajú pri práci a sú plne použitelné

B Trieda

Značné poškodenia displeja, plastov, napríklad pixelové pásy, veľké škrabance a podobne. Využitelné na menej používaných miestach, napríklad k serverom atd. Veľké cenové zvýhodnenie. V Galérii daného kusu nájdete detailné fotky ako aj možnosť objednať.

Rozdelenie Refurbished all in one do kozmetických tried:

A Trieda

Display 100% stav, minimálne kozmetické vady.

A- Trieda

Minimálne viditeľné drobné vady na pohľadovej časti. Väčšie kozmetické vady prípustné nepohľadových strán (vzadu, zboku).

B+ Trieda

Menšie kozmetické vady aj na displaji (neprekážajú pri práci ) viditeľnejšie kozmetické vady aj na pohľadových stranách.

B Trieda

Väčšie kozmetické vady na displaji (neprekážajú pri práci ), poškodenia plastov môžu byť väčšie (prasknuté, odlomené), vysoké cenové zvýhodnenie! V Galérii daného kusu nájdete detailné fotky ako aj možnosť objednať.

Rozdelenie Renew produktov:

G GOLD

tovar v 100% stave. Žiadne známky použitia v originálnom balení.

S SILVER

tovar v 100% stave, bez viditeľnejších stôp akéhokoľvek zaobchádzania, chýba len pôvodný obal. Plná záruka ako na nové.

B BRONZE

môže obsahovať jemné, málo viditeľné škrabance, vzniknuté pri remarketed procese, prípadne výrobné vady na šasi ntb. Cenové zvýhodnenie. Plná záruka ako na nové.

B- BRONZE-

Viditeľné známky používania, väčší počet škrabancov / rýh. Škrabance na displeji, bez fľakov. Informujte sa o stave u obchodníkov. Najväčšie cenové zvýhodnenie. Záruka ako na nové. Foto na  vyžiadanie u obchodníka.

Reklamačné podmienky

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo technické chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.