Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len

„Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva

kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť NajComp , so sídlom Stará Ľubovňa, Nám. sv. Mikuláša 26/A

3. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.

2. Záručné podmienky

1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je

Kupujúci oprávnený Tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho

plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju

oprávnenú Reklamáciu.

3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými

Zákonom.

4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči

Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej

základe poskytli.

3. Vybavenie reklamácie

1. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho.

2. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre

účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako

v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu

u subjektu uvedeného v záručnom liste.

3. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca.

Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady

tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje

kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

4. Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je

priložený v dokumentácii k Tovaru, prípadne ich oznámi Predávajúci na požiadanie Kupujúceho.

5. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa

uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa

Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by šlo o neodstrániteľnú chybu.

6. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar

zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a

označí zásielku príslušnými symbolmi.

7. V prípade, že je reklamovaný tovar na náklady kupujúceho doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento

tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu

plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.8. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným

ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie

zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

9. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom

dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode

tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

10.Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených

poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

11. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky,

rovnako ako pri neodbornej manipulácii s Tovarom, t.j. najmä pri:

• porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú

• použivanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným

v dokumentácii k Tovaru

4. Záverečné ustanovenia

1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na

najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu,

aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo

doporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 08.3.2013. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Záruka

• Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre

konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom

oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods.

1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba

sa riadi záručnýmmi podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

• Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

• V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie

reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny

tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar.

• Všetky záručné opravy uplatnené právom sú bezplatné.

Záručné listy

Značky a kategórie tovarov, ku ktorým slúži daňový doklad ako záručný list:

• Pre tovar, pri ktorom nie je riadne priložený záručný list, platí dodací list, resp. faktúra aj ako záručný list

Daňový doklad obdržíte dodatočne najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.

Login

Zlý email alebo heslo

Triedy a označenia produktov

Technický stav všetkých nami predávaných produktov je 100%. Pre všetky nami predávané produkty platí plná záruka ako na nové produkty.

Rozdelenie batérií Refurbished notebookov do tried na základe testovania špeciálnym záťažovým testom:

NB

nová batéria    (** Záruka na kapacitu 12 mesiacov)

VD

70 - a viac min.  (*   Záruka na kapacitu 90 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

DB

30 - 70min.    (*   Záruka na kapacitu 60 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

SB

15 - 30min.    (*   Záruka na kapacitu 30 dní)  (bežná práca - Internet a MS Office)

BB

(v notebooku je baterka ale je zlá  -  nefunkčná)

Rozdelenie Refurbished notebookov do kozmetických tried:

A Trieda

Žiadne kozmetické vady. Produkt ako nový/nepoužitý.

A- Trieda

Najpredávanejšia trieda, garancia dobrého vzhľadu. Minimálne kozmetické vady (drobný škrabanec na plaste,...) Ekvivalentné niekoľko-týždňovému použitiu. Displej je v 100% stave, ako nový.

B+ Trieda

Displej notebooku v 100% stave, avšak notebook vykazuje väčšie stopy predošlého zaobchádzania a kozmetické vady sú viditeľnejšie. Hardware 100% stav.

B Trieda

Viac viditeľné kozmetické vady na plastoch a displeji. Zariadenie je samozrejme 100% funkčné a vady nemajú vplyv na technický stav produktu. Detailné fotky produktov nájdete v Galérii, kde si vyhovujúci kus môžete rovno objednať.

C Trieda

Takýto notebook môže naoko vyzerať ako B, A-, B+ ale má niečo odlomené, alebo prasklinu.

Rozdelenie Refurbished monitorov do kozmetických tried:

A Trieda

Displej 100% stav, viditeľné známky používania možu byť len na plastoch.

A- Trieda

Minimálne kozmetické vady na displeji ktoré pri bežnej práci tažko identifikovať (vadný pixel, škrabanček), známky používania povolené aj na plastoch.

B+ Trieda

Väčšie kozmetické vady na displeji (napríklad väčší škrabanec, viac vadných bodov, vačší fľak) avšak neprekážajú pri práci a sú plne použitelné

B Trieda

Značné poškodenia displeja, plastov, napríklad pixelové pásy, veľké škrabance a podobne. Využitelné na menej používaných miestach, napríklad k serverom atd. Veľké cenové zvýhodnenie. V Galérii daného kusu nájdete detailné fotky ako aj možnosť objednať.

Rozdelenie Refurbished all in one do kozmetických tried:

A Trieda

Display 100% stav, minimálne kozmetické vady.

A- Trieda

Minimálne viditeľné drobné vady na pohľadovej časti. Väčšie kozmetické vady prípustné nepohľadových strán (vzadu, zboku).

B+ Trieda

Menšie kozmetické vady aj na displaji (neprekážajú pri práci ) viditeľnejšie kozmetické vady aj na pohľadových stranách.

B Trieda

Väčšie kozmetické vady na displaji (neprekážajú pri práci ), poškodenia plastov môžu byť väčšie (prasknuté, odlomené), vysoké cenové zvýhodnenie! V Galérii daného kusu nájdete detailné fotky ako aj možnosť objednať.

Rozdelenie Renew produktov:

G GOLD

tovar v 100% stave. Žiadne známky použitia v originálnom balení.

S SILVER

tovar v 100% stave, bez viditeľnejších stôp akéhokoľvek zaobchádzania, chýba len pôvodný obal. Plná záruka ako na nové.

B BRONZE

môže obsahovať jemné, málo viditeľné škrabance, vzniknuté pri remarketed procese, prípadne výrobné vady na šasi ntb. Cenové zvýhodnenie. Plná záruka ako na nové.

B- BRONZE-

Viditeľné známky používania, väčší počet škrabancov / rýh. Škrabance na displeji, bez fľakov. Informujte sa o stave u obchodníkov. Najväčšie cenové zvýhodnenie. Záruka ako na nové. Foto na  vyžiadanie u obchodníka.

Reklamačné podmienky

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo technické chyby vzniknuté pri výrobe zariadenia.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami:
zák.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
zák.č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

Pre zlepšenie kvality našich stránok používame cookies. Tým, že pokračujete v prehliadaní stránok bez zmeny nastavenia vášho prehliadača súhlasíte s ich používaním. Viacej o používaní súborov cookies.